Vilkår for brug af "Yamaha Music ID"

 

1. Omfang


Nærværende vilkår for brug gælder for brugerens ("din") brug af "Yamaha Music ID" (herefter "platform").
Platformen drives af Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Tyskland (herefter "Yamaha").
Når du opretter en konto på denne platform, giver Yamaha dig disse vilkår for brug og beder dig om at acceptere disse vilkår for brug, inden din konto oprettes. Du accepterer at overholde alle gældende love og bestemmelser.
Yamaha driver platformen for at kunne give dig som bruger information om Yamahas produkter, og for at du kan registrere Yamaha-produkter med henblik på garantiforlængelse. Nærværende tilbud omfatter personlig informationsadministration, registrering og organisering af produkter med henblik på garantiforlængelse, tilmelding til Yamaha-kampagner samt tilmelding til og administration af nyhedsbreve.
Platformen er et gratis tilbud fra Yamaha.
Platformen er tiltænkt personer, der er fyldt 16 år, og den er ikke egnet for børn og mindreårige. Børn og mindreårige under 16 år må kun bruge webstedet under tilsyn af og samtykke fra forældre eller værge.

 


2. Ændringer i dette tilbud


Yamaha forbeholder sig retten til når som helst at ændre funktioner og omfang af platformen eller bringe den til ophør.
Yamaha forbeholder sig endvidere retten til – helt efter eget skøn og med øjeblikkelig virkning og under hensyntagen til dine rimelige interesser – helt eller delvist at begrænse, afvise eller fjerne adgang til platformen uden forudgående varsel og uden at angive en årsag.  

 


3. Registrering


Brug af denne platform kræver din forudgående registrering. Registrering er gratis.
Før brug af platformen skal du først registrere dig på https://dk.yamaha.com og oprette en brugerkonto. Følgende data skal gemmes med hensyn til registrering:

  • Adresseform
  • For- og efternavn
  • E-mailadresse
  • Adgangskode
  • Oprindelsesland
  • Sprog
  • Køn

Endvidere kan du selv vælge frivilligt at afgive flere oplysninger med henblik på en mere personlig oplevelse.

Du skal overholde eventuelle regler om behandling af personlige oplysninger i forhold til tredjemand. Specifikt må brugere ikke oplyse personlige tredjepartsoplysninger.
Ved din tilmelding skal du vælge en unik adgangskode og indtaste en unik, gyldig, aktuel og verificerbar e-mailadresse. Idet dobbelt anvendelse af visse oplysninger ikke tillades, vil du blive bedt om at vælge eller indtaste en anden e-mailadresse, når du indtaster din aktuelle e-mailadresse. Din tilmelding bekræftes ved, at du modtager en e-mail med et link. Din konto oprettes først, når din tilmelding er afsluttet (bekræftet tilvalg).
Du har selv ansvaret for at sikre, at din adgangskode opbevares fortroligt.
Du kan når som helst bede om at få slettet din tilmelding. Vi sletter så dine tilmeldingsoplysninger og dine personlige oplysninger.

 


4. Registrering af Yamaha-produkter - garantiforlængelse


Du kan registrere ethvert Yamaha-produkt, der omfattes af Yamahas garantiforlængelse, på platformen.
Når du registrerer produktet, skal du angive model, serienummer, købsdato, om produktet er købt online eller i en butik samt type af anvendelse. Idet dobbelt registrering af et produkt ikke tillades, vil du ved indtastning af et allerede registreret produkt blive bedt om at oplyse et andet serienummer. Efter produktregistreringen kan du downloade et garantibevis.
Hvis du sletter en brugerkonto, slettes din produktregistrering også. Idet det af tekniske årsager ikke er muligt at registrere et produkt igen, skal du først gemme garantibeviset.

 


5. Registrering af Yamaha-produkter - Flowkey-kampagne


Du kan registrere ethvert Yamaha-produkt, der er omfattet af Flowkey-kampagnen, på platformen.
Når du registrerer produktet, skal du angive model, serienummer, købsdato, om produktet er købt online eller i en butik samt type af anvendelse. Idet dobbelt registrering af et produkt ikke tillades, vil du ved indtastning af et allerede registreret produkt blive bedt om at oplyse et andet serienummer. Efter produktregistreringen kan du downloade Flowkey-koden.
Hvis du sletter en brugerkonto, slettes din produktregistrering også. Idet det af tekniske årsager ikke er muligt at registrere et produkt igen, skal du først gemme Flowkey-koden.

 


6. Yamaha-indhold


Alt materiale på platformen, herunder, men ikke begrænset til, lyd, billeder, software, tekst og videoklip ("indholdet"), er ophavsretligt beskyttet. Du må ikke bruge indholdet, undtagen som angivet heri. Du accepterer at følge alle anvisninger på platformen, der begrænser den måde, du bruger indholdet på. Du må ikke kopiere, uddele, udstille, udføre, gøre offentligt tilgængelig, udsende, gengive via lydoptagelser eller audiovisuelle optagelser eller genskabe indholdsudsendelser fra platformen til noget erhvervsmæssigt, kommercielt eller offentligt formål, medmindre Yamaha udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. Hvis du downloader indhold fra dette websted, må du ikke fjerne nogen meddelelser om ophavsret eller varemærker eller andre ledsagende meddelelser.

Du må kun downloade en (1) kopi af indholdet, som kun du må bruge til din personlige brug derhjemme. Visse typer indhold på platformen kan være markeret med yderligere bemærkninger om ophavsret, som giver dig udvidede brugsrettigheder eller begrænser din ret til at bruge sådant indhold. Sådanne yderligere bemærkninger om ophavsret har forrang.

Der findes en række logoer, servicemærker og varemærker ("varemærkerne") på platformen og i indholdet. Ved at gøre varemærkerne tilgængelige på platformen giver Yamaha dig ikke licens til at benytte varemærkerne. Enhver uautoriseret brug af varemærkerne kan være i strid med gældende varemærkelove og civilretlige og strafferetlige bestemmelser.

 


7. Licens til brugerindhold


Hvis du sender eller uploader meddelelser eller materiale til platformen via elektronisk post eller på anden måde, herunder kommentarer, data, spørgsmål, forslag eller lignende ("brugerindhold"), giver du Yamaha den ikke-eksklusive, underlicenserbare, uophørlige, uigenkaldelige, verdensomspændende licens til dit brugerindhold, herunder retten til at kopiere, uddele, udstille, udføre, gøre offentligt tilgængelig, udsende, gengive via lydoptagelser eller audiovisuelle optagelser eller genskabe udsendelser af brugerindhold og enhver anden form for udnyttelse, der endnu ikke er kendt, samt retten til at redigere, ændre, omsætte eller kombinere brugerindhold med andre værker med henblik på at drive platformen, reklame- og kampagnebrug i en form for online- og offline-medier, herunder sociale medier, oprettelse af databaser, kompilering og dokumentation vedrørende brugerindhold og alle relaterede kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Du giver afkald på din ret til at blive navngivet som brugerindholdets ophavsmand. Når du sender eller uploader brugerindhold, garanterer du over for Yamaha, at du har ret til at tildele Yamaha rettigheder til brugerindholdet i det omfang, der er angivet i denne paragraf.

 

8. Ansvar for brugermateriale


Du må ikke slå noget ærekrænkende, injurierende, pornografisk, truende eller ulovligt materiale op eller sende noget materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der anses for at være en strafbar handling, eller som er ansvarspådragende over for Yamaha, eller som på anden måde overtræder nogen lov.  Yamaha kan ændre, redigere eller fjerne sådant brugermateriale og sådanne samtaler. Selv om Yamaha fra tid til anden kan overvåge eller gennemgå opslagstavler, chatrooms, drøftelser, opslag, transmissioner og lignende på platformen, er Yamaha ikke forpligtet til at gøre dette og påtager sig intet erstatningsansvar eller ansvar i forbindelse med indholdet af en sådan kommunikation eller for eventuel ærekrænkelse, fejl, unøjagtighed, injurier, uanstændighed eller vulgært sprogbrug, der er indeholdt i en sådan kommunikation. Yamaha samarbejder fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder og domstole, der retmæssigt anmoder Yamaha om eller beordrer Yamaha til at afsløre identiteten af personer, der slår sådant materiale op.

 

9. Ansvarsforhold


Uanset gældende lov gælder følgende udelukkelse og begrænsning af ansvar ifølge punkt 9 for Yamahas erstatningsansvar.
Yamaha har ubegrænset ansvar for enhver skade, der skyldes forsætligt eller groft uagtsom adfærd.
Yamaha er endvidere ansvarlig for mindre uagtsom overtrædelse af de grundlæggende forpligtelser, som er til skade for det kontraktlige formål eller for overtrædelse af sin forpligtelse, idet opfyldelsen deraf er afgørende for behørig adfærd hos konkurrenter, og for så vidt at aftalepartnere er afhængige af denne opfyldelse. Men i så fald er Yamaha kun erstatningsansvarlig for en forventet og typisk skade.
Ovennævnte begrænsninger gælder ikke ved personskade eller anden skade eller fejl efter accept af garantidækning vedrørende kvaliteten af et produkt eller en bevidst skjult skade eller fejl. Ansvar ifølge gældende lov om produktansvar påvirkes ikke.
For så vidt at Yamahas ansvar udelukkes eller begrænses, gælder det også for det personlige ansvar hos Yamaha-medarbejdere, -repræsentanter og -agenter.
Der ydes ingen indirekte garanti, og der gives ingen oplysninger i form af indholdet i eller download af eller i nærværende aftale. Tilsvarende kan der ikke gøres noget erstatningskrav gældende ud fra ovenstående.

 

10. Ændringer


Yamaha kan fra tid til anden ændre disse vilkår for brug under hensyntagen til din rimelige interesse. Yamaha giver dig besked om sådanne ændringer af vilkårene for brug ved at give dig en revideret version, der fremhæver eventuelle ændringer, pr. e-mail. De ændrede vilkår for brug træder i kraft (i) med din accept (ii) eller seks uger efter, at du har modtaget en sådan meddelelse, forudsat at du ikke gør indsigelse mod ændringerne, og at Yamaha har informeret dig om konsekvenserne af, at du ikke gør indsigelse mod ændringerne i begyndelsen af perioden på seks uger. Du kan gøre indsigelse mod ændringerne ved at sende en e-mail til Yamaha. Når de er trådt i kraft, vil de reviderede vilkår for brug erstatte alle tidligere versioner. Hvis du har indsigelser mod de ændrede vilkår, forbeholder Yamaha sig retten til at opsige din konto.

 


11. Databeskyttelse


Yamahas politik for personlige oplysninger er gældende, og den findes på http://dk.yamaha.com/da/privacy_policy/.

 


12. Opsigelse


Du kan til enhver tid opsige din konto ved at vælge funktionen "Annullér medlemskab" i Yamaha Music ID eller ved at sende en e-mail til dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Sørg for at gemme alt relevant indhold, inden du opsiger din konto, herunder dit garanticertifikat.
Yamaha kan opsige din konto med to ugers skriftligt varsel til din registrerede e-mailadresse under hensyntagen til dine rimelige interesser. Denne opsigelse påvirker ikke garantiforlængelsen eller eventuelle brugsrettigheder, der er tildelt Yamaha-indhold. Yamahas ret til berettiget opsigelse af kontoen forbliver uændret.

 

 

13. Yderligere bestemmelser


Hvis enkelte dele af nærværende vilkår for brug er ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser ikke.
Nærværende vilkår for brug og enhver tvist ved brug af platformen er underlagt tysk lovgivning. De obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det retsområde, hvor du er hjemmehørende, påvirkes ikke.
Hvis du er forhandler, en juridisk enhed ifølge gældende lov eller en særlig fond ifølge gældende lov eller aktiver, eller hvis dit hjemsted ikke er i Tyskland, er det eksklusive og internationale værneting for enhver tvist vedrørende forretningsforholdet mellem os og kunden i Hamborg. Obligatoriske lovbestemmelser vedrørende det eksklusive værneting påvirkes ikke.

 


14. Registrering af Yamaha Clavinova CSP150 og CSP-170 - Ipad kampagnen kun i perioden 01.02.2023 - 31.03.2023


Du kan registrere dine Yamaha Clavinova CSP-150 og CSP-170 produkter, der er omfattet af iPad-kampagnen, på platformen.

Når du registrerer produktet, skal du angive model, serienummer, købsdato, om produktet er købt online eller i en butik samt type af anvendelse. Idet dobbelt registrering af et produkt ikke tillades, vil du ved indtastning af et allerede registreret produkt blive bedt om at oplyse et andet serienummer. Efter produktregistrering vil du kunne deltage i iPad-kampagnen mellem kampagnedatoerne. Hvis du sletter en brugerkonto, slettes din produktregistrering også. Af tekniske årsager er det ikke muligt at genregistrere et produkt, hvilket betyder, at du kun kan modtage bonusproduktet én gang. Ved at acceptere disse brugsbetingelser indvilger deltagerne i at være bundet af disse vilkår og betingelser for iPad-kampagnen på nedenstående link.

Vilkår og betingelser for deltagelse i iPad-kampagnen

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION